Regulamin serwisu internetowego 

 

1. Informacje ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Sardinia Slow Holidays
Właścicielem serwisu internetowego jest firma:
Sardinia Slow Experience di Claudio Secchi
via G.F.Conteddu, 63; 08029 Siniscola
działająca jako internetowe biuro usług turystycznych.
Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakupu wycieczek i pojedynczych usług turystycznych. Rezerwacja lub zakup usług turystycznych może odbyć się poprzez stronę internetową www.sardiniaslowexperience.com lub www.sardiniaslowholidays.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +39 3249856100.
Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Objaśnienia i definicje
My/nasze biuro/organizator – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji wycieczki lub korzystająca z innych usług turystycznych tj. noclegi, bilet na rejsy, travel designer,
Umowa – zgłoszenie/potwierdzenie rezerwacji po wpłaceniu zaliczki – umowa dotycząca zakupionej wycieczki lub innej uslugi turystycznej zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem. Umowa staje się prawnie wiążąca dla obu stron po dokonaniu rezerwacji i wpłaceniu zaliczki.

3. Zasady korzystania z serwisu internetowego
Korzystając z Serwisu internetowego Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Rezerwacja i zakup wycieczki lub innej usługi turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

4. Ochrona danych osobowych
Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Sardinia Slow Experience, wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Sardinia Slow Experience zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.
Sardinia Slow Experience przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Sardinia Slow Experience) które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Sardinia Slow Experience swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Sardinia Slow Experience usług marketingowych polegających na promowaniu usług Sardinia Slow Experience i jego partnerów.
Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sardinia Slow Experience przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Sardinia Slow Experience zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

5. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną
Za pośrednictwem serwisu internetowego Sardinia Slow Holidays zostają udostępnione nasze produkty turystyczne.
Po zapoznaniu się z wybranym przez Państwa produktem, można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u nas +39 3249856100.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnej rozmowie telefonicznej, sprawdzamy dostępność miejsc dla wybranej wycieczki, usługi turystycznej.
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc, przesyłamy Państwu e-mailem lub telefonicznie wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).
Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Sardinia Slow Experience numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, przelewem tradycyjnym, pay pal lub przez system rezerwacyjny.
Potwierdzenie zapłaty za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Sardinia Slow Experience, aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Sardinia Slow Experience poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej.

6. Cena
Cena zakupionej wycieczki lub innych usług turystycznych zawiera wszystkie elementy zawarte w opisie, między innymi:

  • koszty transportu (z wyjątkiem ofert z dojazdem własnym)
  • świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczek
  • podatki
  • ubezpieczenie
  • inne zgodne z opisem imprezy turystycznej.

Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów.  Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką akceptują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
Biorąc pod uwagę, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec zmianie, wynikającej z przelicznika bieżącego kursu waluty, jednak zmiana ceny nie może nastąpić w okresie krótszym niż 21 dni przed datą wyjazdu.
Ostateczna cena zakupu wycieczki nie jest gwarantowana do momentu dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia przez Organizatora.
Sardinia Slow Experience zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny lub z powodu nie

7. Sposoby i terminy płatności
Terminy płatności oraz kwoty określa Organizator w warunkach uczestnictwa.
Wpłata zaliczki a także kolejne wpłaty powinny być regulowane w terminach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji oraz umowie.
Ostateczna rezerwacja u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje się w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany numer konta bankowego.
Wpłaty mogą być realizowane w następujący sposób:

  • bezpośrednio przez stronę www.sardiniaslowexperience.com
  • przelew na konto pay pal
  • przelew bankowy

W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.
Płatności przelewem bankowym należy dokonać w terminie wskazanym przez organizatora na konto:

via Conteddu, 63 08029 Siniscola
W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, wycieczki i termin wyjazdu.
W przypadku rezerwacji last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia mailem na adres info@sardiniaslowexperience.com.

8. Zmiany w rezerwacji
Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora.
W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt.

9. Anulowanie rezerwacji
Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej wycieczce, skorzystanie z innych usług turystycznych, może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki/ usługi turystycznej.
Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną.
Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
Sardinia Slow Experience nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji, noclegów, rejsów przez naszych partnerów turystycznych.
O każdej zmianie w Państwa rezerwacji dokonanej przez naszych partnerów turystycznych, będą Państwo informowani przez Sardinia Slow Experience mailowo lub telefonicznie.

10. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego..
Sardinia Slow Experience nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez nasze biuro, wynikające z faktu nie odbycia rejsu, wycieczki w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od biura.
Korzystając z usług świadczonych przez nasze biuro Sardinia Slow Experience oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.